Informació sobre la protecció de dades de caràcter personal

 TITULAR DE LA WEB

En compliment del deure d’informar recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de

juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació

es reflecteixen les següents dades:

Empresa titular d’aquesta web: ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

C.I.F.: G25678277

Domicili: C/ NOGUERA PALLARESA, 32 BAIXOS – 25600 – BALAGUER (LLEIDA).

Dades registrals: Inscrit al registre d’associacions 37843

Telefono: 610260221

Correu electrònic: asm.lanoguera@gmail.com 

OBJECTE

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual

pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció

de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual disposa el

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la

normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals

(en endavant, el “LOPDGDD”), així com informar a tots els usuaris del lloc web

respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari,

comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí

disposades, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació publicada al

lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris

aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del

Responsable.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la

informació publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un

tercer aliè a aquest.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de

domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es

connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del

servidor, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir

mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de

 pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt

d'accés, etc.

POLÍTICA DE ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs

web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels

tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat

respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a

la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació

nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de

la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el

contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a

títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris,

xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de

forma independent en la pàgina web del Responsable. No obstant això i en

compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a

disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma

activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o

contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre

públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que

pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma

immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot

garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant

això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de

programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o

circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes

dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades y Garantia

dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Així mateix, El Responsable informa que donar compliment a la Llei 34/2002 d’11 de

juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el

seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada

moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició,

compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips,

text i/o gràfics són propietat del responsable o, si escau disposa de llicència o

autorització expressa per part dels autors.

 Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de

propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o

parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de

l’autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat

prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets

de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en

el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables

de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas,

El Responsable compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.

El responsable autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als

continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web

del responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat

intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat s’esmenti o aparegui al lloc web no

implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni

suport, la patrocini o la recomani.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs

les referències corresponents a l'autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels

drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del

lloc web, pot fer-ho per escrit o indicat a l’encapçalament.